Juhász Katalin - Az 1848-as székelyföldi események a népdalok tükrében
 

Az agyagfalvi mezőn, a székely népgyűlések hagyományos helyén 1848 október 15-16-án mintegy 30-40 ezren gyűltek össze, hogy a románságot és a szászokat maga mellé állító császári katonaság ellenségeskedésének megtorlásáról tanácskozzanak. A császári erők parancsnoka Puchner volt, aki szinte Erdély teljes területét elfoglalta. (A román népfelkelés is kitört, mert a jobbágyfelszabadításra ezen a területen csak késve és csak korlátozott kiváltságok adásával került sor.)

Az agyagfalvi gyűlés főrendezője Berzencey László volt, aki az azonnali hadbaszállást indítványozta és akit a gyűlés nemzeti kormánybiztossá is választott.

Néhány nap múlva már 30 ezernyi székely állott fegyverben, akik először a románok radnóti tábora ellen indultak, s azt elfoglalván a császári csapatokat is üldözőbe vették, és Szent-Ivánnál megütköztek vele. A sereg azonban kellő szervezettség és fegyverek hiányában a következő Marosvásárhelynél vívott ütközetben már alulmaradt. Mindezeket az eseményeket a székelyek dalban is megénekelték.  A szöveg korábbi változatát már Kriza János is feljegyezte. Az itt közölt rövidebb változatot Mathia Károly gyűjtötte 1941-ben Siklódon, Udvarhely megyében.

Tehát a császári erők egyelőre fölényben voltak és hamarosan az egész Székelyföld újra a fennhatóságuk alá került Háromszék kivételével. Háromszék területén erre másodszor is fellángolt a népfelkelés s a harci kedvet a fegyverhiány sem lohaszthatta le, miután Gábor Áron Kézdivásárhelyen és környékén több ágyúöntödét is létesített.
 

Gábor Áron  (1810–1849)

Háromszék megyei Berecken született egy határőrcsaládban. Tanulmányait katonaiskolában végezte tüzérségi kiképzéssel, majd bécsi műszaki tapasztalatokkal gyarapította. Elméletileg is képezte magát. Közben az asztalosmesterséget is kitanulta és sok bútort, festett tékát készített, sőt egy szárazmalmot  is, tehát afféle székely ezermester volt. 1848 késő őszétől ágyúöntés lett a főfoglalkozása. Ágyúi nagyszerűen beváltak az osztrák seregek elleni csatákban. Több ágyúöntő műhelyt is alapított, legjobb munkatársa Thuróczi Mózes rézöntő volt. 93 ágyút öntöttek a szabadságharc folyamán. Az erdélyi hadsereg főparancsnokaként 35 éves korában halt meg. A kökösi (uzoni) csatában egy hatfontos ágyúgolyó testének bal felét leszakította, holtan estt le lováról.

Gábor Áron a háromszéki mesterlegény november 4-én jelentkezett kihallgatásra Berde Mózes kormánybiztosnál. Elmondta neki, hogy szerinte azért futottak meg a székelyek Marosvásárhelynél, mert nem voltak ágyúik. A  kormány ugyan ígéretett tett, hogy hamarosan küld ágyúkat, de kérdéses volt, hogy megérkeznek-e idejében, illetve, hogy átjutnak-e a Puchner báró vezette osztrák haderők által megszállt útvonalakon. Ugyanakkor a mintegy negyvenezer katonából álló ágyúkkal is jól felszerelt orosz seregek már hetek óta a Havasalföldön és Moldvában állomásoztak bevetésre készen. 

Ugyan Oroszország hivatalosan nem állt hadban a magyar forradalmi kormánnyal, de a Kárpátokon túlról olyan hírek szivárogtak Erdélybe, hogy az oroszok támadni készülnek. Gábor Áron ágyúk öntésére kért engedélyt a kormánybiztostól. Berde Mózes eleinte kételkedett abban, hogy ez kivitelezhető, de Gábor Áron alaposan átgondolt tervvel jelentkezett nála. A következő napokban pedig Gábor Áron és hűséges bajtársa Thuróczi Mózes kézdivásárhelyi műhelytulajdonos népgyűlési szónoklatokkal vette rá Háromszék falvainak népét, hogy álljanak az ügy mellé. A lelkesítő beszédek meghozták a várt eredményt, így november 16-án Gábor Áron már teljes meggyőződéssel jelenthette ki a szék tanácskozásán, hogy "Lesz ágyú!"

Ez a pillanat vált később legendává, noha hosszas előkészítő munka előzte meg Gábor Áron eme kijelentését, majd ezt követően is komoly összefogással sikerült a tervet megvalósítani.
 

Gábor Áron felesége

Az is a legendák közé tartozik a szájhagyomány és Jókai Mór nyomán, hogy Velcsuj Jusztina román asszony volt Moldvából, aki igazi harcostársa volt Gábor Áronnak, segédkezett az ágyúöntésben, őrnagy férjét elkísérte a csatákba és jelen volt, amikor az orosz ágyúgolyó végzett vele. Egyed Ákos kutatásai szerint Velcsuj Jusztina moldvai magyar nő volt. A "kovács" a Kárpátokon túlról hozta, mert sokat dolgozott Moldvában, bojári uradalmakban gépészkedett. Jókai azonban nem jött el Bereckbe dokumentálódni. Akkor személyesen is megismerhette volna az asszonyt, mint Istók András feleségét. Hozzá ment férjhez, miután Gábor Áron elesett.

Az első ágyút november 28-án próbálták ki Sepsiszentgyörgyön a székház mögötti domboldalon. Gábor Áron másik legendás kijelentése itt hangzott el:
 – Ha ágyúim első lövése nem talál célt, a második golyó engem nyeljen el!
Biztos volt a dolgában, a lövés pedig temészetesen célba talált.

Két nap múlva már a csatában is kipróbálták az új ágyúkat.
A Bodzai szoros környékén az osztrákok – a Joseph Gedeon vezette nagyszebeni General Commando– 6000 gyalogost, 200 lovast és 8 ágyút vonultattak fel. Heydte császári százados 2400 emberével Erdővidéken táborozott, miután Udvarhelyszéket megszállta. Tervük szerint előbb ez utóbbiak támadtak  a székely csapatokra.

Velük szemben és a Bodza irányába mintegy 4000 székely nemzetőr indult el Sepsiszentgyörgyről. Hídvégnél csaptak össze. Roham közben a császáriak számára teljesen váratlanul megszólaltak a székely ágyúk. Ez döntötte el a csatát a háromszékiek javára.

Bodola Lajos ütegparancsnok erre később így emlékezett: "Leírhatatlan erkölcsi erőt kölcsönöztek Gábor Áron első ágyúi...nemcsak a fegyveres régi katonaságnak és a lándzsás volt jobbágyoknak, hanem általában a falvakban minden osztályú és korú népességnek."

Tari Lujza szerint a Gábor Áronról szóló népdal a szabadságharc idejénél jóval később keletkezett. Ezt a dallam elemzése alapján állapította meg, mivel az "minden elemében a 20. század elejére megszilárdult új magyar népdalstílust képviseli". Jagamas János szerint műdalból ered.

Az első változatot Mathia Károly jegyezte le 1941-ben Csíkszentdomokoson egy 12 éves fiútól. A többi változathoz sokféle szöveg tartozik, de ezek Gábor Áron személyével nem kapcsolatosak. Így például 1948-ban már Horty Miklós rézágyúja szöveggel is énekelték a dalt. A dal főleg azután lett népszerű a 48-as vonatkozású szöveggel, hogy az első kiadás nyomán hamarosan számtalan más kiadványba, köztük a tankönyvekbe is bekerült a Mathia Károly által gyűjtött székelyföldi változat.

A dallam minden népzenei dialektusterületen meglehetősen egységes. Gyakori a dallam hangszeres zenei felhasználása. A hangszerjátékosok leginkább lassú, illetve középgyors csárdásnak játsszák a dallamot, mint például az alföldi citerások, vagy a kalotaszegi zenészek. Kalotaszegben az élő tánchagyomány kísérődallamaként maradt fenn. Bogártelkén lakodalomban, bálban a 70-es években  még táncoltak rá. Kallós Zoltán 1977-ben egy bálban vette magnószalagra Boros Samu és a szomszéd Egeres falu cigányzenészei előadásában egy bálban.

(A fenti összeállítás Dégh Linda, Volly István, Beke György és Tari Lujza publikációi alapján készült.)