menuartifactsphotosdrawings
peoplecollectorartifact listinformation


Benedek Baráthosi Balogh

(1870-1945)

Baráthosi Balogh Benedek

(1870-1945)
Benedek Baráthosi Balogh was probably one of the most successful among the Hungarian collectors who worked out of Hungary. He visited many times places in the Far East that were almost unknown for Europeans. He succeeded despite serious privation during his journeys.

Benedek Baráthosi Balogh was born 4th April, 1870 in Lécfalva, Transylvania. Since 1899 he worked as a teacher in Budapest (since 1905 in a secondary school). He was very interested in knowing more about the Hungarians' prehistory, that is why he began to study as an autodidact. He believed there is a want in the scientific material about the peoples living in the East Asian area, which could be used very effectively in any comparative study. Baráthosi Balogh took part on four important journeys to the Far East and on one to the Uralic peoples:

  • 1904 he spent a year in Japan
  • 1908 and 1909 he collected artefacts in the Amur area mainly among the Olcha and the Gold (Nanai)
  • 1911 he studied the Zuryen and Samoyed peoples
  • 1914 he first travelled to the Ainu in Japan then visited once more the Amur area in order to complete his previous collections.
During his visits, he was able to collect more than one thousand artifacts, to make numerous notes, drawings and photos depicting the way of life of the peoples living in this region.

Many of the artifacts, manuscripts and photos he collected arrived to the Museum of Ethnography in Budapest. A smaller part got to museums abroad (for example to the Museum of Ethnology in Hamburg), and yet another part had been lost during the World War I. On the basis of size and quality, his Ainu collection in Budapest is among the first ten compared with other ones in Europe. The collection from the Amur area is one of the best in this respect. His whole collection of ethnographic objects kept in the Museum of Ethnography in Budapest amounts to about 1400 artefacts, from these are 327 from the Ainu.

Benedek Baráthosi Balogh's greatest merit is his collections of ethnographical artifacts, photos and drawings of excellent quality, but he unfortunately did not produce scientific papers or monographs summing up his findings.

Baráthosi Balogh Benedek talán az egyik legsikeresebb magyar néprajzi gyûjtõ volt. Távoli, Európa számára szinte ismeretlen helyekre utazott éveken át újra és újra, nem ritkán saját erõbõl számtalan nélkülözés közepette.

Baráthosi Balogh Benedek 1870. április 4-én született a háromszéki Lécfalván. 1899-tõl Budapesten tanított (1905-tõl polgári iskolában). Élénken foglalkoztatta a magyarok õstörténete, ezért autodidakta módon képezte magát. Úgy gondolta, hogy a legnagyobb hiány az összehasonlító adatok szempontjából a kelet-ázsiai térségben lakó és elsõsorban a mandzsu-tunguz nyelveket beszélõ népekre vonatkozóan tapasztalható.

Baráthosi Balogh 1904-tõl 1914-ig négy jelentõsebb utat tett ebben a térségben, egyet pedig európai és ázsiai uráli népeknél:

  • 1904-ben Japánban járt
  • 1908-ban és 1909-ben az Amur vidékén gyûjtött elsõsorban az olcsák és a goldok (nanajok) között
  • 1911-ben Oroszországban és Szibériában kutatott a zürjéneknél és a szamojédoknál
  • 1914-ben elõször Japánba utazott az ajnuk közé, majd az Amur vidékére látogatott korábbi gyûjtéseinek kiegészítésére.
Kutatóútjai során több ezer tárgyat sikerült összegyûjtenie, ezenkívül nyelvi feljegyzéseket, rajzokat és fényképeket készített az ott élõ népek életmódjáról, eszközeirõl.

A gyûjtött tárgyak, kéziratok és fényképek egy jelentõs része a budapesti Néprajzi Múzeumba került, egy másik része külföldi múzeumokba (így például a hamburgi néprajzi múzeumba), egy harmadik része pedig elveszett az elsõ világháború idején. Az ajnuktól gyûjtött tárgyegyüttes budapesti része nagyságában és színvonalában az európai gyûjteményekkel összevetve az elsõ tíz között szerepel, az Amur-vidéki az elsõk közé tartozik. Összesen ez körülbelül 1400 tárgyat jelent, ebbõl 327 az ajnuktól származik.

Baráthosi Balogh Benedek legfõbb érdeme a nagyon jó minõségû tárgy-, fotó- és rajzgyûjtemény, jelentõsebb tudományos igényû feldolgozás azonban sajnos nemigen született tõle.