Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Néprajzi Múzeum hírlevél szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató a Néprajzi Múzeum általános hírlevél szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Az adatkezelő megnevezése: Néprajzi Múzeum

Adatkezelő székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@neprajz.hu

Telefon: +36 1 474 2100

1. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja

A hírlevélre történő feliratkozás során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül kizárólag a feliratkozó által önkéntesen megadott e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő az intézményéhez kapcsolódó hírekről, kiállításokról, kiállítás megnyitókról, konferenciákról, saját szervezésű rendezvényeiről, publikációkról és egyéb, a múzeumot érintő aktualitásokról ad tájékoztatást.

2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Néprajzi Múzeum rendezvényein történő önkéntes regisztráció során, illetve a neprajz.hu honlapján történő önkéntes feliratkozással és az ehhez szükséges személyes adat, e-mail cím közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt személyes adatát kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli az adatkezelő.

Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatot az adatkezelő automatikusan törli.

3. Az adatkezelés módja

A hírlevél megküldése a honlapszerkesztő rendszeren keresztül történik. A Néprajzi Múzeum honlapja saját szerveren működik, a hírlevélre regisztráltak adatait közvetlenül a Néprajzi Múzeum kezeli, harmadik félnek nem adja át.

4. Az érintett feliratkozó jogosult:

- kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

- kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat az érintett a rendelkezésére bocsátotta;

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél szolgáltatást megszünteti.

5. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Néprajzi Múzeum nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben a Néprajzi Múzeum a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy előzetesen e-mail útján megfelelően tájékoztatást ad az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a Néprajzi Múzeum részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először a Néprajzi Múzeumnak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Néprajzi Múzeum a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra történő hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az érintett bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

7. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Néprajzi Múzeum bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Néprajzi Múzeum fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa vagy kiegészítse. A Néprajzi Múzeum a jelen Tájékoztató módosításáról vagy kiegészítéséről az érintettet e-mail útján értesíti az általa megadott e-mail címen.

8. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege, amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv