Written by Emese Szojka

The Furniture of the Sárköz

Catalogi Musei Ethnographiae 10.

Néprajzi Múzeum, Budapest, 2005. 144 p.

In Hungarian

A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusainak 10. kötetében jelent meg a sárközi népi bútorokat bemutató összeállítás. Míg a könyvsorozat elõzõ tagjainál a közlés alapját egy bizonyos tárgyi müfaj teljes gyüjteményi bemutatása jelentette, addig ebben a katalógusban a válogatás a tárgyhasználat lokális oldalát vette alapul. A katalogizált tárgyak sorát a Néprajzi Múzeum Bútor gyüjteményének a Sárközbõl megszerzett, vagy onnan származtatható, esetleg ott készült, mintegy 155 bútorfélesége adja.
A kötet bevezetõ szövegét fejezetek tagolják, amelyek részint a téma körülhatárolásának keretit jelölik ki, illetve a tárgyak katalogizálásának módszerét, a válogatás mibenlétének és adatcsoportjainak elveit határozzák meg, másrészt a sárközi bútor muzeológiai elemzésérõl szólnak.
A tárgyak elemzésénél a szakmuzeológiai megközelítés egyik lehetséges módja készítésük kronológiája, s az ebbõl levonható következtetések. A gyüjteményi anyag legkorábbi darabjai a 18. század végén készült kelengyebútorok, ládák és ágy(részek), míg a sor végét egy, a polgári divat szerinti hálószobabútor zárja 1927-bõl. A két idõszak között számos további bútor jelzi a paraszti életmód állomásait, az egyszerü, házilag barkácsolt, sokszor archaikus, nagy történeti múlttal rendelkezõ formáktól a paraszti kultúra fénykorát idézõ, festett virágozású díszbútorokig.
A múzeumi gyüjtemény tárgyainak idõrendi tárgyalását követi a Sárközben élt falusiak életmódjának felidézése, különös tekintettel az ökológiai változásokra, amelyek alapjaiban határozták meg a terület viszonyait a késõfeudalizmus korától a falu polgári fejlõdésének idõszakáig, a 20. század elsõ negyedéig. A bevezetõ tanulmány a bútorok használatban betöltött szerepének, illetve készítésük forrásainak elemzése által próbálja leírni a kistájat érintõ, életmódban, mentalitásban megnyilvánuló különféle folyamatokat.
A katalógust illusztráló képek, fényképek válogatása, közreadásuk tematikus csoportosítása kiemeli azokat a különbségeket és jelentésbeli sajátosságokat, amelyek a múzeumi etnográfiai tárgy és a valóság, a múlt és jelenbeli terepélmény között érzékelhetõk.
A kötet bevezetõ tanulmányai angolul is olvashatóak.

TICKETS