Oktatás, Múzeumpedagógia

TÁMOP pályázat


Mesével-játékkal a néprajzról

Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára
(TÁMOP-3.2.11./10-1/KMR-2010-0002)

 

2011. augusztus 1-én megkezdődött a Néprajzi Múzeumban a Mesével-játékkal a néprajzról - Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztálynak című TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0002 számú múzeumpedagógiai projekt. Az Európai Uniós pályázati forrásból nyert 45 311 605 Ft támogatásból megvalósuló nagyszabású projekt célja a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének jelentős tartalmi és módszertani fejlesztése, a jelenlegi múzeumpedagógiai kínálat szélesítése, a résztvevők körének többirányú bővítése, a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek múzeumi eszközökkel történő támogatása.
A projekt keretében 18 új múzeumpedagógiai tematika készül, ezekre az új tematikákra 236 alkalommal 58 foglalkozás épül, amelyeken 11 intézményből összesen 1300 óvodás, általános- és középiskolás vesz majd részt a 2011/2012 tanévben. A projekt első foglalkozására 2011. szeptember 12-én kerül sor, a teljes megvalósítás 2012. augusztus 31-ig tart a Néprajzi Múzeumban.

A fejlesztés céljai

A fejlesztést a közelmúlt tapasztalatai és látogatói felmérései indokolják, amelyek szerint folyamatosan emelkedik a Néprajzi Múzeumban a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevő szervezett diák csoportok száma, azonban ez az emelkedés a korosztályok eloszlását illetően egyenetlen. A népi kézműves alapismeretek megszerzése érdekében, a hon- és népismeret tantárgyhoz kapcsolódóan, valamint az év hagyományos ünnepeinek megismerése céljából jelenleg legnagyobb arányban az általános iskolás korosztályok látogatják a néprajzi témájú múzeumi foglalkozásokat. A múzeumpedagógiai fejlesztés célja, hogy a növekvő nevelési-oktatási igényeket kielégítve minden korosztályt megszólítson, ennek érdekében új tematikákat kínáljon, kiemelt figyelemmel az óvodások és a középiskolások életkori és ismeretszerzési sajátosságaira annak érdekében, hogy e két korosztály a jelenleginél nagyobb mértékben és arányban rendszeres látogatóvá váljon a Néprajzi Múzeumban.

A korosztályok bővítése mellett fontos fejlesztési cél, hogy a különféle fogyatékkal élő társadalmi csoportok, jelen esetben enyhén értelmi fogyatékos és vak gyermekek és fiatalok számára is hozzáférhetővé váljon a Néprajzi Múzeumban az élményszerű ismeretszerzés. A projekt keretében, kifejezetten e célközönség speciális igényeihez alkalmazkodva, új tematikák kidolgozására és bevezetésére kerül sor a 2011/2012-es tanévben, megteremtve a fogyatékkal élők folyamatos részvételének lehetőségét a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai programjain.

A projekt alapvető célja a múzeumpedagógiai tevékenység jelentős tartalmi és módszertani fejlesztése, a jelenlegi múzeumpedagógiai kínálat 18 új tematikával és új pedagógiai eszközökkel történő bővítése. Az új tematikák tartalmában többek között előtérbe kerülnek a magyar népmesékben fellelhető néprajzi ismeretek, az európai és az Európán kívüli távoli népek kultúrája, valamint a hagyományos kultúrákban gyökerező ökológiai szemlélet és környezettudatosság. Módszertani szempontból a foglalkozások során nagy szerepet kap a közös játék tevékenység, a kreatív és művészi alkotási lehetőség, valamint a beszélgetés, a múzeum szakmai munkatársaival: a muzeológusokkal, restaurátorokkal való személyes találkozás és párbeszéd. A projektben a múzeumpedagógiai foglalkozások eszköztára is jelentősen bővül az egyes gyűjteményekből a muzeológus munkatársak által kiválasztott műtárgyakkal és archív néprajzi filmekkel, amelyek a szemléltetés speciálisan múzeumi lehetőségeiként járulnak hozzá az ismeretszerzéshez.

Együttműködő partnerek

A projekt kiemelt célja, hogy bővítse és erősítse a kapcsolatokat a nevelési-oktatási intézményekkel, az egyes intézmények pedagógiai programjainak figyelembe vételével kölcsönösen előnyös feltételeket teremtsen a szervezett látogatásokhoz, valamint hogy növelje és biztosítsa a múzeum számára a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők létszámát. Ennek érdekében a Néprajzi Múzeum együttműködési szerződést kötött a projektben résztvevő partnerekkel. A partner intézmények a következők:

 1. Belvárosi Játékóvoda, Budapest
 2. Budapest Főváros Önkormányzat Benedek Elek Óvoda,   Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
 3. Hild József Általános Iskola, Budapest
 4. Játékkal-Mesével Óvoda, Budapest
 5. Kandó Téri Általános Iskola, Budapest
 6. Képző és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, Budapest
 7. Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola
 8. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
 9. Sylvester János Protestáns Gimnázium, Budapest
 10. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona, Budapest
 11. Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Budapest

A projekt megvalósításában a 11 együttműködő intézményből összesen 1300 óvodás, általános- és középiskolás vesz részt a 2011/2012-es tanévben a Néprajzi Múzeumban.

A fejlesztés várható eredményei

A projekt fejlesztéseinek köszönhetően a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai kínálata 18 új tematikával: 7 szakkörrel, 2 műhelybeszélgetéssel, 8 témanappal és 1 témahéttel bővül. A 18 új múzeumpedagógiai tematika korosztályonkénti bontásban a következő:

Óvodások, alsó tagozatos általános iskolások számára:

 1.  Játékos zenés ismerkedés a hétköznapi hagyományokkal (témanapok)
 2. Játékos zenés ismerkedés az ünnepi hagyományokkal (témanapok)

A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállításra épülő tematikák, a gyerekek a mesék világán keresztül ismerkednek a népi kultúrával, a foglalkozásokat zene, tánc, bábok és kézműves tevékenység színesíti.

3. Mese fonalán a föld körül (szakkör)

A tematika célja, hogy az alsó tagozatos gyerekek afrikai, ausztráliai, ázsiai, indián és európai meséken keresztül ismerkedjenek meg ezekkel a távoli kultúrákkal. A mesék mellett az ismerkedést eredeti múzeumi műtárgyak bemutatása teszi izgalmassá.

Felső tagozatos általános iskolások számára:

    4. Élet a faluban (szakkör)
    5. Élet a faluban (témanapok)
    6. Emberek a faluban (szakkör)
    7. Emberek a faluban (témanapok)

A tematikák keretében a diákok megismerkednek a falvak típusaival, a háztípusokkal, a különféle gazdálkodási formákkal, valamint a női és férfi szerepekkel, a tárgyakkal és a mögöttük húzódó emberi sorsokkal az egykori paraszti társadalomban.
    8. Mesterségem címere (szakkör)

A tematika keretében a diákok megtanulják, hogyan lesz a búzából kenyér, milyen volt a pásztorok élete, hogyan és mivel halásztak, vadásztak az emberek, melyik mesterember mit készített?

9. Életképek (szakkör)

A tematika segíti a hon- és népismeret tantárgy oktatását, a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret tantárgyak népi hagyományokra, népmesékre és egyéb néprajzi témákra vonatkozó ismeretanyaga megértését.

10. Ökotábor a város szívében? (témahét)

    A tematika a szünidő hasznos és élményszerű eltöltésére tervezett napközis jellegű tábor, amely a Néprajzi Múzeum kulturális kincseit és régi életformák megismerését kínálja. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezettudatos életformára, a városi élet és a természet kapcsolódási pontjaira, a modern élet néhány fontos kérdésére: ésszerű fogyasztás és pazarlás, érték és hulladék, az egészséges és önpusztító életmód, stb, amelyekre a múzeum környezetében, sajátos kiállítási és műtárgy környezetben keressük a választ.

Középiskolások számára:

11. Népek és ünnepek (szakkör)
12. A világ kultúrái (szakkör)

A tematikák különböző népek, kultúrák ünnepeinek, rítusainak sokrétű világába vezetik el a diákokat. Hallanak az eszkimókról, az afrikai bakákról, a szibériai sámánizmusról, az otavala indiánokról, az andalúziai ünnepekről. A foglalkozásokat film- és diavetítés, műtárgybemutatók, daltanulás és játékok is színesítik. Az ismeretek átadásán túl fontos cél a fiatalok tolerancia-képességének, önismeretének fejlesztése, környezeti nevelése.

13. Kontaktzóna I. Műhelybeszélgetések
14. Kontaktzóna II. Műhelybeszélgetések

A tematikák keretében megismerkednek a diákok az egészség- és betegségfelfogásokkal a különböző kultúrákban, a régi és új szokásokkal a háztartásainkban, a rítus és vallás fogalmával, a kulturális sokszínűséggel, eltérő nézőpontokkal, az ökológiai gondolkodással és a fenntartható fejlődéssel, az öltözködés és testkultúra témaköreivel. A foglalkozás legfontosabb célja az, hogy egy adott témáról ne csupán a műhelybeszélgetés vezetőinek reflexiója, a múzeumi tudás egyirányú bemutatása hangozzon el, hanem a szolgáltatást igénybevevő fiatalok személyes tapasztalatai, véleményei is beépüljenek a közös munkába.

15. Néprajzi mozgókép történet elméletben és gyakorlatban (témanapok)
16. Grafit ceruzától a HD kameráig (témanapok)

A tematikák során a fiatalok a vizuális néprajzi és antropológiai dokumentálás fejlődéstörténetén keresztül a megismerik azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel kulturális örökségünket megörökíthetjük. Audiovizuális rögzítési technikák elsajátításával és a megörökített jelenségek rendezésével és szerkesztésével egyben a fiatalok vizuális kultúráját is fejlesztjük.

17. Kézzel fogható hagyomány (témanapok)
18. Tapintható hagyomány (témanapok)

A tematika a különféle tantárgyakhoz kapcsolódó néprajzi ismeretanyagnak a megértését szolgálja. A fő hangsúly a tapintható tárgyakon, a kézműves tecnikák közelebbi megismerésén van. A Vakok Iskolájának szakmunkásképzősei számára tartott speciális órák kiegészítik az iskola szakmai oktatását. Olyan néprajzi tárgyakat ad a látássérült fiatalok kezébe, amelyek számukra ismeretlenek, de szakmai tudásuk elengedhetetlen részét képezi azok tecnikai kivitele, elkészítésének módszertana. A bemutatott tapintható tárgyak egykori használatát is megismertetjük a diákokkal.

A projekt számszerű fejlesztési eredménye a 18 új tematika, amely 58 különböző foglalkozás formájában, 236 csoportos látogatási alkalommal, összesen 1300 új látogatót jelent a 2011/2012-es tanévben, aminek köszönhetően egy év alatt 50 %-al növekszik meg a múzeumpedagógiai foglalkozásokat látogatók köre a Néprajzi Múzeumban. A projekt további várható eredménye, hogy szorosabbá fűződnek és rendszeressé válnak a kapcsolatok a projektbe újonnan bevont nevelési-oktatási intézményekkel, ami hosszú távú együttműködést indíthat el óvoda, iskola és múzeum között. A projekt során elkészülő új múzeumpedagógiai programok szervesen illeszkednek az egyes pedagógiai programokhoz és a tananyaghoz, így a pedagógusok a múzeumi ismereteket jobban tudják hasznosítani, az információt színesebben, több oldalról megközelítve adhatják át a gyerekeknek, a múzeumi szakemberek aktív közreműködésével. A projekt várható eredményei közé tartozik az is, hogy erősödik a fiatalok körében a néphagyományok iránti érdeklődés és tárgyi tudás, ezzel a projekt elősegíti a hagyományőrzés, a népi kultúra és a nemzeti értékek megbecsülését, fejleszti az egymás iránti tolerancia kialakításának, a párbeszédnek, a másság elfogadásának képességét.

A projekt vezetője: Fejős Zoltán, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
A projekt menedzsere: Koltay Erika, etnográfus, biológus, a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógus munkatársa

Információ, kapcsolat:
Koltay Erika projektmenedzser
E-mail: koltay@neprajz.hu,
Telefon: +36 (1) 473-2439, +36 (30) 668-6614

Kommunikáció:
Joó Emese sajtóreferens
E-mail: emese@neprajz.hu
Telefon: +36 (1) 473-2423, +36 (30) 559-0895

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45/c épület
www.esza.hu